MIAMI-DADE INTERGROUP www.aamiamidade.org
Alcoholicos Anonimos www.aa.org
Oficina Intergrupal Hispana Broward www.aahispanabroward.org
Oficina Intergrupal W. Palm Beach www.intergrupodistrito18aa.com
   
   
   BIENVENIDOS A LA
OFICINA INTERGRUPAL HISPANA
1770 Flagler St. Ste. # 4
Miami, FL 33135

305.642.2805